Κακοποιήσεις παιδιών !!!

Σε ρωσικό ορθόδοξο μοναστήρι, αποκαλύπτει έρευνα

Στις αρχές Οκτωβρίου πέντε κορίτσια, ανάμεσά τους και τρεις ανήλικες, που ζούσαν στην εστία του μοναστηριού του Σβιάτο-Μπογκολιούμπσκι στην επαρχία Βλαντίμιρ, βορειοανατολικά της Μόσχας, κατήγγειλαν στην τοπική αστυνομία ότι οι καθηγήτριές τους τις κακοποιούσαν.
«Οι καταγγελίες των παιδιών επιβεβαιώθηκαν» παραδέχθηκε ο Ρώσος εκπρόσωπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα Βλαντίμιρ Λουκίν σε ανακοίνωσή του μετά τη διεξαγωγή έρευνας.
Οι μαθήτριες κατήγγειλαν επίσης ότι εργάζονταν στους αγρούς από τις 03:00 το πρωί ως τις 22:00 το βράδυ και δήλωσαν ότι πολλές φορές τις έβαζαν να κοιμούνται με τις αγελάδες.!!!

Κακοποιήσεις παιδιών !!!

Σε ρωσικό ορθόδοξο μοναστήρι, αποκαλύπτει έρευνα

Στις αρχές Οκτωβρίου πέντε κορίτσια, ανάμεσά τους και τρεις ανήλικες, που ζούσαν στην εστία του μοναστηριού του Σβιάτο-Μπογκολιούμπσκι στην επαρχία Βλαντίμιρ, βορειοανατολικά της Μόσχας, κατήγγειλαν στην τοπική αστυνομία ότι οι καθηγήτριές τους τις κακοποιούσαν.
«Οι καταγγελίες των παιδιών επιβεβαιώθηκαν» παραδέχθηκε ο Ρώσος εκπρόσωπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα Βλαντίμιρ Λουκίν σε ανακοίνωσή του μετά τη διεξαγωγή έρευνας.
Οι μαθήτριες κατήγγειλαν επίσης ότι εργάζονταν στους αγρούς από τις 03:00 το πρωί ως τις 22:00 το βράδυ και δήλωσαν ότι πολλές φορές τις έβαζαν να κοιμούνται με τις αγελάδες.!!!

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΗΣΤΙΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ

Χρήστος Λιβανός, Έλεγχος προκλητικής και εμπρηστικής εγκυκλίου του Φαναρίου
πηγή: Ορθόδοξος Τύπος, 26/2/2010 και 2/3/2010
Τοῦ κ. Χρήστου Λιβανοῦ
Μεγάλο σκανδαλισμὸ ἔχει προκαλέσει στὸν εὐσεβῆ κλῆρο καὶ τὸν πιστὸ τοῦ Θεοῦ λαὸ ἡ ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς Κυριακῆς τῆς ᾿Ορθοδοξίας «Πατριαρχικὴ καὶ Συνοδικὴ ᾿Εγκύκλιος», ποὺ ἐξέδωσε τὸ Φανάρι. Πολλὰ τὰ ἀναληθῆ καὶ παραπλανητικὰ σημεῖα, ποὺ περιέχει, καὶ μεγάλος ὁ κίνδυνος, ἐὰν μείνῃ ἀναπάντητη καὶ ἀσχολίαστη, νὰ παρασύρῃ στὴν πλάνη τοῦ ἀδηφάγου τέρατος τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἀδιαφώτιστες καὶ ἀστήρικτες ψυχές. Γι᾿ αὐτό, παρὰ τὸ ἀσθενὲς τῶν δυνάμεών μας, θὰ προσπαθήσουμε νὰ ρίψουμε ὀλίγο φῶς στὴ σκοτεινὴ οἰκουμενιστικὴ
ἀτραπό, στὴν ὁποία ἐπιχειρεῖ νὰ ὁδηγήσῃ τὸ ἐκκλησιαστικὸ πλήρωμα ἡ ᾿Εγκύκλιος αὐτὴ μὲ τὰ ἀληθοφανῆ καὶ λογικοφανῆ, πλὴν ὅμως ἕωλα καὶ ἀντορθόδοξα, ἐπιχειρήματά της……
«Τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον», ἀναφέρει ἡ ἐγκύκλιος, «ὡς ἡ πρωτόθρονος ᾿Εκκλησία τῆς ᾿Ορθοδοξίας, μεριμνᾷ διὰ τὴν διαφύλαξιν καὶ ἑδραίωσιν τῆς ἑνότητος τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας». Τοῦτο, ἐν μέρει, εἶναι ἀληθές, διότι πράγματι σὲ πολλὲς περιπτώσεις, κυρίως ὅσον ἀφορᾶ στὶς σχέσεις μὲ τὶς ὁμόδοξες σλαυόφωνες ᾿Εκκλησίες, τὸ Πατριαρχεῖο καταβάλλει προσπάθειες νὰ διατηρήσῃ τὴν ἑνότητα αὐτή. Εἶναι ὅμως ἐξ ἴσου ἀληθές, ὅτι τὰ οἰκουμενιστικὰ ἀνοίγματα τοῦ Φαναρίου τορπιλίζουν καὶ δυναμιτίζουν τὴν εὔθραυστη αὐτὴ ἑνότητα. ῾Ο ᾿Ορθόδοξος λαὸς βλέπει μὲ λύπη καὶ ἀγανάκτησι τὸ Φανάρι νὰ μεριμνᾶ περισσότερο γιὰ τὴν ψευδοένωσί του μὲ τὸν ἀμετανόητο Παπισμό, παρὰ γιὰ τὴν διατήρησι τῆς ἑνότητος μεταξὺ τῶν ᾿Ορθοδόξων. Ποία εἶναι π.χ. ἡ μέριμνά του γιὰ τὴν ἕνωσι τῆς ᾿Εκκλησίας μὲ τοὺς Παλαιοημερολογίτες ἀδελφούς μας; Πότε ἐπεδίωξε διάλογο μαζί τους; ῎Εχει μήπως περισσότερες πιθανότητες νὰ γκρεμίσῃ τὸ ὀγκῶδες τεῖχος τῶν δυσεπίλυτων δογματικῶν, ἐκκλησιολογικῶν καὶ λειτουργικῶν διαφορῶν, ποὺ χωρίζει τὴν ᾿Ορθόδοξη ᾿Ανατολὴ ἀπὸ τὴν παναιρετικὴ Δύσι, παρὰ νὰ κόψῃ τὸ συρματόπλεγμα, ποὺ μᾶς χωρίζει ἀπὸ τὸν Παλαιοημερολογιτισμό; Ποία εἶναι ἐπίσης ἡ μέριμνά του γιὰ τὴν ἑνότητα μὲ ὅσους ᾿Ορθοδόξους δὲν συμφωνοῦν μὲ τὸν Οἰκουμενισμό του; Ποῦ εἶναι ὁ χριστιανικὸς καὶ πολιτισμένος διάλογος μαζί τους; Τί ἔγινε ἡ πολυδιαφημιζομένη ἀγάπη «ἄνευ ὅρων καὶ ὁρίων», ποὺ ἐδῶ καὶ δεκαετίες διακηρύττεται ἀπὸ τὸ σεπτὸ κέντρο τῆς ᾿Ορθοδοξίας; Μήπως
ἀντὶ ἀγάπης πρόκειται γιὰ ἀπάτη καὶ ὑποκρισία; ῍Η μήπως ἡ ἀγάπη, ποὺ μᾶς συνέστησε ὁ Χρι στός, εἶναι ἐπιλεκτική, νὰ ἀγκαλιάζουμε δηλαδὴ καὶ νὰ ἀσπαζώμεθα τοὺς αἱρετικοὺς καὶ νὰ κατακεραυνώνουμε μὲ ἀπειλὲς καὶ ἀφορισμοὺς τοὺς ἀντιφρονοῦντες ᾿Ορθοδόξους; Ποιός σωστὸς οἰκογενειάρχης ἐπιδιώκει ποτὲ νὰ συνάψῃ τόσο στενὲς σχέσεις μὲ τοὺς γείτονές του, ὥστε αὐτὲς νὰ γίνουν αἰτία νὰ διαταραχθῇ ἡ ἑνότητα τῆς οἰκογενείας του; Δὲν φοβεῖται τὸ Φανάρι τὸν φοβερὸ λόγο τοῦ Χριστοῦ γιὰ ἐκεῖ νον, ποὺ θὰ γίνῃ  αἰτία νὰ σκανδαλισθῇ μία ψυχή; Δὲν τρέμει στὴ σκέψι, ὅτι ὁ Οἰκουμενισμός του δὲν σκανδαλίζει μία μόνο ψυχή, ἀλλὰ πλῆθος ψυχές; ᾿Αδιαλείπτως διαλέγεσθε!
Συνεχίζοντας ἡ ἐγκύκλιος ἀναφέρει, ὅτι «ἡ ᾿Ορθοδοξία πρέπει νὰ εὑρίσκεται εἰς διαρκῆ διάλογον μὲ τὸν κόσμον»! ᾿Απὸ ποῦ συνάγει τὸ συμπέρασμα αὐτό; Εὑρίσκοντο ὁ Χριστός, οἱ ᾿Απόστολοι, οἱ Πατέρες σὲ διαρκῆ διάλογο μὲ ὅλον ἀνεξαιρέτως καὶ ἀδιακρίτως τὸν κόσμο; Δὲν ἀρνούμεθα βεβαίως, ὅτι ἔκαναν πολλοὺς διαλόγους, μερικοὶ ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἔμειναν μνημειώδεις, ὅπως ὁ περίφημος διάλογος τοῦ Χριστοῦ μὲ τὴ Σαμαρείτιδα στὸ φρέαρ τοῦ ᾿Ιακώβ, κ.ἄ.
Παρ᾿ ὅλον ὅμως ποὺ ἦταν πάντοτε ἀνοικτοὶ σὲ κάθε διάλογο, ἐν τούτοις δὲν παρασύρθηκαν σὲ ἀτέρμονες καὶ ἀνωφελεῖς δια λόγους μὲ ὅλους τοὺς διαλεγομένους μὲ αὐτοὺς ἀνθρώπους. ῞Οταν διεπίστωναν, ὅτι ὁ διάλογος δὲν ὁδηγεῖ πουθενά, ἢ προκαλεῖ ζημία παρὰ ὠφέλεια, ἢ ὅτι οἱ συνομιλητές τους ἦταν κακοπροαίρετοι, ἀμετανόητοι καὶ πωρωμένοι, τότε τὸν διέκοπταν καὶ τὸν ἀπέφευγαν. ᾿Επεδίωξε καὶ ὁ ῾Ηρώδης διάλογο μὲ τὸν Χριστό, αὐτὸς ὅμως «οὐδὲν ἀπεκρίνατο αὐτῷ» (Λουκ. 23:9). Διαλέχθηκε καὶ ὁ Χριστὸς μὲ τὸν Πιλᾶτο μέχρις ἑνὸς σημείου, ὅταν ὅμως εἶδε, ὅτι δὲν ὠφελοῦσε ἡ συνέχιση τοῦ διαλόγου, ἐσιώπησε, «καὶ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῷ πρὸς οὐδὲ ἕν ῥῆμα, ὥστε θαυμάζειν τὸν ἡγεμόνα λίαν» (Ματθ. 27:14). ῾Ωμίλησε καὶ ὁ ᾿Απόστολος Παῦλος στὸν ῎Αρειο Πάγο, ὅταν ὅμως εἶδε τὴν ἀπροθυμία τῶν ᾿Αθηναίων νὰ πιστεύσουν στὸ κήρυγμά του, τοὺς ἄφησε καὶ ἔφυγε (Πράξ. 17:33). Εἶχε πεῖρα ὁ μέγας
᾿Απόστολος τῶν ἐθνῶν ἀπὸ διαλόγους, πολὺ μεγαλύτερη ἀπὸ αὐτὴ τῶν σημερινῶν οἰκουμενιστῶν, γι᾿ αὐτὸ ἄφησε ὡς ἐντολὴ καὶ αἰωνία παρακαταθήκη τὸν γνωστὸ ἐκεῖνο λόγο, «αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει ὤν αὐτοκατάκριτος» (Τίτ. 3:10–11). Δὲν συνέστησε ὁ ᾿Απόστολος «ἀδιαλείπτως διαλέγεσθε»! Δὲν εἶναι ἐναντίον τοῦ διαλόγου ὅσοι ἐλέγχουν τὸ Φανάρι καὶ τοὺς ἄλλους οἰκουμενιστάς, ἀλλὰ ἐναντίον τῶν συγκεκριμένων διαλό γων, ποὺ διεξάγονται στὶς ἡμέρες μας μὲ τὸν Παπισμὸ καὶ τὶς ἄλλες αἱρετικὲς κοινότητες, ἀλλὰ καὶ ἐναντίον τῶν διαθρησκειακῶν δια λόγων, διότι ἁπλούστατα οἱ διά λογοι αὐτοὶ κατευθύνονται καὶ προωθοῦνται ἀπὸ σκοτεινὰ κέντρα ἀποφάσεων, γίνονται ἐν κρυπῷ καὶ παραβύστῳ, στηρίζονται σὲ σαθρές, κοσμικὲς καὶ ὄχι εὐαγγελικές, πατερικὲς καὶ ἱεροκανονικὲς βάσεις, γι᾿ αὐτὸ ἄλλωστε καὶ παρὰ τὴν παρέ λευσι τόσων δεκαετιῶν δὲν καρποφοροῦν.
Κατήργησαν τὴν ἱεραποστολή! Γι᾽αὐτό ἂς παύσουν οἱ οἰκουμενιστὲς τοῦ Φαναρίου νὰ παραπλανοῦν τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ γράφοντας ὅτι, «ἐὰν ἡ ᾿Ορθοδοξία κλεισθῇ εἰς τὸν ἑαυτόν της καὶ δὲν διαλέγεται μὲ τοὺς ἐκτὸς αὐτῆς…θὰ ἀποτύχῃ εἰς τὴν ἀποστολήν της». Γιὰ ποιά
ἀποστολὴ ὁμιλοῦν; ῾Ο μακαριστὸς ἱεραπόστολος π. Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος ἔλεγεν ὀρθῶς, ὅτι «᾿Εκκλησία χωρὶς ἱεραποστολὴ εἶναι ᾿Εκκλησία χωρὶς ἀποστολή». ῞Ενα ὅμως βασικὸ ἄρθρο τοῦ καταστατικοῦ τοῦ Π.Σ.Ε., στὸ ὁποῖο, ὡς «φτωχοὶ συγγενεῖς,» συμμετέχουν καὶ οἱ ᾿Ορθόδοξοι οἰκουμενιστές, εἶναι καὶ ἡ ἀπαγόρευσι τοῦ προσηλυτισμοῦ μεταξὺ τῶν μελῶν του.
῎Ετσι ὅμως ἀφαιρεῖται καὶ ἀπὸ τὴν ᾿Ορθοδοξία ἡ δυνατότητα νὰ διακηρύξῃ ὅτι αὐτὴ μόνη ἀποτελεῖ τὴν Μία καὶ ῾Αγία ᾿Εκκλησία, ποὺ ἵδρυσε ὁ Χριστός, καὶ νὰ καλέσῃ τοὺς ἑτεροδόξους νὰ ἐπιστρέψουν στοὺς κόλπους της, ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἔφυγαν οἱ πρόγονοί τους. ᾿Απαγορεύεται δηλαδὴ στὴν ᾿Ορθοδοξία νὰ δώσῃ τὴν καλὴ καὶ ἀληθινὴ μαρτυρία περὶ τοῦ ἑαυτοῦ της καὶ νὰ κάνῃ ἱεραποστολή. Γιὰ ποιά ἑπομένως ἀποστολὴ μᾶς ὁμιλοῦν, ὅταν αὐτοὶ οἱ ἴδιοι οἱ Φαναριῶτες οἰκουμενιστές, ἔχοντας καταργήσει τὴν ἱεραποστολή, ἔχουν στὴν
οὐσία καταργήσει τὴν ἀποστολὴ τῆς ᾿Εκκλησίας; ᾿Απόδειξι τρανὴ τοῦ ἰσχυρισμοῦ μας, ὅτι οἱ οἰκουμενιστὲς κατήργησαν τὴν ἱεραποστολή, εἶναι καὶ τὸ ἀδιάψευστο γεγονός, ὅτι τόσες δεκαετίες, μὲ τόσους διαλόγους, οὐδένα ἑτερόδοξο ἢ ἑτερό θρησκο συνομιλητή τους κατάφεραν νὰ ἐπιστρέψουν στὴν ᾿Ορθοδοξία! ᾿Εὰν προσέρχωνται προσήλυτοι σήμερα στὴν ᾿Ορθοδοξία, αὐτὸ ὀφείλεται ὄχι στοὺς διαλόγους τῶν οἰκουμενιστῶν, ἀλλὰ στὴν κατόπιν φωτισμοῦ τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος ἀναζήτησι τῆς ἀληθείας ἐκ μέρους τῶν προσηλύτων, καθὼς
καὶ στὶς ταπεινὲς ἱεραποστολικὲς προσπάθειες ζηλωτῶν κληρικῶν, μοναχῶν καὶ λαϊκῶν, οἱ ὁποῖοι τυγχάνει νὰ εἶναι –τί εἰρωνεία!– αὐτοὶ ἀκριβῶς, τοὺς ὁποίους οἱ οἰκουμενιστὲς εἰρωνικῶς καὶ ἐμπαθῶς ἀποκαλοῦν «μισαλλόδοξους» καὶ «φανατικούς»!
Προκαλοῦμε τὸν κ. Βαρθολομαῖο καὶ τοὺς ὁμόφρονές του οἰκουμενιστὲς νὰ μᾶς aναφέρουν ἔστω καὶ ἕνα ἑτερόδοξο ἢ ἀλλόθρησκο, τοῦ ὁποίου ἡ μεταστροφὴ στὴν ᾿Ορθοδοξία δύναται νὰ θεωρηθῇ καρπὸς τῶν διαχριστιανικῶν καὶ διαθρησκειακῶν διαλόγων τους. Δὲν θὰ τὸν εὕρουν. Διότι δὲν ὑπάρχει. Καὶ ἡ τραγικὴ αὐτὴ ἀνυπαρξία δικαιώνει τὴν στάσι τῶν ᾿Αποστόλων καὶ τῶν Πατέρων ἔναντι τῶν αἱρετικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴν στάσι τῶν σημερινῶν ἀνθενωτικῶν καὶ
ἀντιοικουμενιστῶν ἔναντι τῶν ψευδολόγων καὶ ὀνειροπόλων ἑνωτικῶν καὶ οἰκουμενιστῶν. Πῶς ἄλλωστε νὰ πείσουν καὶ νὰ μεταστρέψουν τοὺς συνομιλητές τους οἱ οἰκουμενιστές, ὅταν σκοπός τους στοὺς διαλόγους δὲν εἶναι νὰ καταδείξουν πόσο ἀληθινὴ καὶ αὐθεντικὴ εἶναι ἡ ᾿Ορθοδοξία, ἀλλὰ πόσο ὁμοιάζει, καὶ πόσα κοινὰ σημεῖα ἔχει μὲ τὴν ἑτεροδοξία καὶ τὴν αἵρεσι!
῎Ετσι φθάσαμε στὸ σημεῖο νὰ ὁμιλοῦμε γιὰ «δογματικὸ μινιμαλισμό», «βαπτισματικὴ θεολογία», «ἀδελφὲς ἐκκλησίες», κοινὴ ἱεραποστολὴ τῶν «ἐκκλησιῶν», «κοινὸ μήνυμα στὸν κόσμο» καὶ ἄλλα… «πράσινα ἄλογα» τοῦ Φαναρίου καὶ τῶν ἀλλοτριωμένων συντρόφων του, οἱ ὁποῖοι, μιμούμενοι τοὺς διαμεσολαβητές, διαπραγματευτές, διπλωμάτες καὶ τεχνοκράτες τοῦ αἰῶνος τούτου τοῦ ἀπατεῶνος, καὶ κρατώντας στὸ χέρι τους δερμάτινο χαρτοφύλακα μὲ
προσχέδια, προσύμφωνα, κοινὲς δηλώσεις καὶ συμφωνίες, εὑρίσκονται σὲ διαρκῆ κίνησι, περιφερόμενοι ὑπὸ τοῦ οἰκουμενιστικοῦ ἀνέμου ἀπὸ συνέδριο σὲ συνέδριο, ἀπὸ τὴ μία διαθρησκειακὴ συνάντησι στὴν ἄλλη, προσπαθώντας νὰ πείσουν τὸ ἄναυδο καὶ ζαλισμένο ἀπὸ τὴν διαρκῆ κίνησί τους ἐκκλησιαστικὸ πλήρωμα, ὅτι ἡ ἀδιάκοπη αὐτὴ κίνησί τους καὶ ἡ ἀκατάσχετη διαλογολογία καὶ διαλογομανία τους ταυτίζεται μὲ τὴν ἐπιθυμία τοῦ Χριστοῦ γιὰ τὴν ἑνότητα τῶν μαθητῶν του καὶ ὅσων πιστεύσουν στὸ κήρυγμά τους! Καὶ γιὰ νὰ πείσουν
ἐπικαλοῦνται λόγους τοῦ Χριστοῦ! «῞Ινα ὧσιν ἕν»!
Εἶναι συνήθης τακτικὴ τῶν αἱρετικῶν νὰ ἐπιστρατεύουν χωρία τῆς ῾Αγίας Γραφῆς, νὰ τὰ παρερμηνεύουν καὶ νὰ προσπαθοῦν νὰ στηρίξουν σ᾿ αὐτὰ τὶς αἱρέσεις τους. Πρωταθλητὲς στὴν παρερμηνεία καὶ διαστρέβλωσι τῶν ἱερῶν καὶ θεοπνεύστων κειμένων εἶναι στὶς ἡμέρες μας οἱ Χιλιαστές! ᾿Αλλὰ καὶ οἱ οἰκουμενιστές, ἂν καὶ σπανίως ἀσχολοῦνται μὲ τὴν ῾Αγία Γραφή, ἔχουν καὶ αὐτοὶ τὸ «ἀγαπημένο» χωρίο τους. Εἶναι τὸ ᾿Ιωάν. 17:11, 21–22. Τὸ χρησιμοποιοῦν κατὰ κόρον. Τὸ χρησιμοποιεῖ καὶ τὸ Φανάρι στὴν ἐγκύκλιό του. Εἶναι ἡ σημαία του. Μ᾿ αὐτὸ χρυσώνει τὸ πικρὸ καὶ δηλητηριῶδες χάπι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ του καὶ προσπαθεῖ νὰ μᾶς πείσῃ, ὅτι ἡ παγκόσμια θρησκευτικὴ ἑνοποίησι, ποὺ ἐπιχειρεῖται στὸ πλαίσιο τοῦ Οἰκουμενισμοῦ πρὸς παράδοσι μιᾶς ἑνω μένης θρησκευτικῶς ἀνθρωπότητος (ὅσο αὐτὸ εἶναι δυνατό) στὴν ἀγκάλη τοῦ ἐρχομένου ᾿Αντιχρίστου, γιὰ νὰ τὸν λατρεύσῃ ὡς Μεσσία καὶ Θεό,
ταυτίζεται μὲ τὴν ἐπιθυμία τοῦ Χριστοῦ γιὰ τὴν ἑνότητα τῶν μαθητῶν του καὶ ὅλων τῶν ἀληθινῶν Χριστιανῶν!
᾿Αδυνατεῖ, ὅπως οἱ ἀρχιερεῖς, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι τὴν ἐποχὴ τοῦ Χριστοῦ, νὰ διακρίνῃ τὰ σημεῖα τῶν κρισίμων καὶ χαλεπῶν καιρῶν μας. Οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ Σαδδουκαῖοι διέκριναν τὸ «πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ», τὰ σημεῖα ὅμως, ποὺ ἀπεδείκνυαν μὲ τὴν ἐκπλήρωσι τόσων προφητειῶν, ὅτι ἦλθεν ὁ ἀναμενόμενος Μεσσίας, δὲν ἠμποροῦσαν νὰ διακρίνουν! Τοὺς ἐμπόδιζεν ὁ φθόνος καὶ ἡ ὑποκρισία τους. ῎Ετσι καὶ στὶς ἡμέρες μας. Γνωρίζει τὸ Φανάρι νὰ
διακρίνῃ τὴν καταστροφὴ τοῦ περιβάλλοντος, καὶ προσπαθεῖ μὲ τὸν οἰκολογικὸ ἀκτιβισμό του νὰ εὐαισθητοποιήσῃ τοὺς λαούς, ἀδυνατεῖ ὅμως νὰ διακρίνῃ καὶ νὰ ἑρμηνεύσῃ τὰ ἀποκαλυπτικὰ καὶ ἐσχατολογικὰ σημεῖα, ποὺ συντελοῦνται γύρω μας, καὶ νὰ κηρύξῃ, ὡς ὁ πλέον ἁρμόδιος, γενικὴ πνευματικὴ ἐπι στράτευσι, πάνδημη μετάνοια τῶν ᾿Ορθοδόξων λαῶν καὶ ἐπιστροφὴ ἀπὸ τὴν πρωτοφανῆ ἀποστασία στὸν Θεό. ᾿Απὸ ἀρχι φύλακας τῆς  πνευματικῆς ᾿Αμπέλου, τὴν ὁποία ἐφύτευσε ἡ δεξιὰ τοῦ Κυρίου, ἔγινε τὸ Φανάρι φύλακας καὶ διασώστης τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, καὶ διὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ του, τραγικὸς  νεροκουβαλητὴς στὸν πανθρησκειακὸ μύλο τοῦ ᾿Αντιχρίστου, καὶ τῆς Νέας ᾿Εποχῆς, ποὺ πυρετωδῶς προετοιμάζει τὴν ἔλευσί του! ῎Αραγε θὰ ἀργήσῃ πολὺ ἀκόμη νὰ τὸ ἀντιληφθῇ;
Γράφει ἡ ἐγκύκλιος τοῦ Φαναρίου: «ὁ διάλογος αὐτὸς ὅμως δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ φθάσῃ εἰς τὸν ἔξω κόσμον, ἂν δὲν περάσῃ πρῶτα ἀπὸ ὅσους φέρουν τὸ ὄνομα τοῦ Χριστιανοῦ». ᾿Ερωτοῦμε τοὺς συντάξαντες καὶ ὑπογράψαντες αὐτή: Μὲ τὸ ἴδιο σκεπτικό, γιὰ νὰ φθάσῃ ὁ διάλογος στοὺς ἄλλους Χριστιανούς, δὲν πρέπει πρῶτα νὰ περάσῃ ἀπὸ ὅσους φέρουν τὸ ὄνομα τοῦ ᾿Ορθοδόξου; ῞Ενα μεγάλο μέρος τοῦ ᾿Ορθοδόξου πληρώματος ἀντιτίθεται σ᾿ αὐτὸ τὸν διάλογο. Γιατί τὸ περιφρονοῦν; Γιατί τὸ ὑβρίζουν καὶ συκοφαντοῦν; Δὲν γνωρίζουν ᾿Εκκλησιαστικὴ ῾Ιστορία; ᾿Αγνοοῦν, ὅτι τόσες ἀνὰ τοὺς αἰῶ νες σύνοδοι, παρὰ τὴν κοσμική τους ἰσχύ, ἐναυάγησαν καὶ ὠνομά σθηκαν ληστρικές, διότι δὲν εἶχαν τὴν ἔγκρισι καὶ ἐπιδοκιμασία τοῦ εὐσεβοῦς κλήρου καὶ τοῦ πιστοῦ λαοῦ καὶ τὴν εὐλογία τοῦ οὐρανοῦ; Ποῦ ὁδηγοῦν τὴν ᾿Ορθοδοξία; Σὲ μιὰ νέα Φερράρα – Φλωρεντία; Εζήλεψαν μήπως τὴν ὑποδοχή, ποὺ ἐπεφύλαξε ὁ πιστὸς λαὸς τῆς Κωνσταντινουπόλεως σὲ ὅσους ἑνωτικοὺς ὑπέγραψαν τὸν προδοτικὸ ὅρο τῆς τραγικῆς ἐκείνης ψευδοενώσεως;

Στα Τουρκικά! Ανακοίνωση …. Διευκρινήσεις Πατριαρχείου για τις δηλώσεις Βαρθολομαίου στο CBS !!!

Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος


Με στόχο να πέσουν οι τόνοι της αντιπαράθεσης με την Τουρκική κυβέρνηση, το Πατριαρχείο εξέδωσεαν ακοίνωση προς όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Τουρκίας, δίνοντας διευκρινήσεις πάνω στις δηλώσεις της πολυσυζητημένης συνέντευξης του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου, στο Αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS.
Η ανακοίνωσηπου συντάχθηκε στα Τουρκικά άρχιζε με την εξής αρχή:  «Ο Οικουμενικός Πατριάρχης ως πνευματικός ηγέτης που έχει καθήκον να εκφράζει τα προβλήματα που αντιμετωπίσει το Πατριαρχείο, εξέφρασε προβλήματα με τον παραδοσιακό ρεαλιστικό και ταυτόχρονα προσεκτικό τρόπο του».
Επισημαίνοντας τα τρία σημεία για τα οποία προκλήθηκαν αντιδράσεις η ανακοίνωση γράφει: «Ο όρος περί σταύρωσης σχετίζεται με την έκφραση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Πατριαρχείο.Τέτοιοι όροι υπάρχουν  σε όλες τις γλώσσες και εννοούνται όχι με την στενή έννοια αλλά με βάση τις έννοιες που έχουν αυτοί στην κάθε γλώσσα».

Αναφερόμενη η ανακοίνωση και στον Τούρκο Πρωθυπουργό, Ταγίπ Ερντογάν, σημειώνει:«Εξ άλλου ο Πρωθυπουργός μας, ο οποίος ασχολείται ειλικρινά με τα προβλήματα της κοινότητάς μας, έχει εκφράσει ορισμένες φορές τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην πορεία προς το Κράτος Δικαίου.Ο Πατριάρχης προσεύχεται πάντα για την ευημερία της χώρας μας και τις προσπάθειες και τις επιτυχίες της κυβέρνησης στην πορεία αυτή προς το κράτος Δικαίου.  Η δημοσιοποίηση των δυσκολιών που υπάρχουν δίχως αυτές να αποκρύπτονται είναι αποτέλεσμα  της εμπιστοσύνης προς το δημοκρατικό κοινωνικό σύστημα».

Εξ άλλου στην Ελληνική Βουλή, κατά την διάρκεια των ομιλιών των αρχηγών των κομμάτων στην συζήτηση για τον προϋπολογισμό, ο νέος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνης Σαμαράς, αναφέρθηκε στο γεγονός και δήλωσε την υποστήριξή του προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ypografoume_gia_ton_patriarxi.png Διαβάστε περισσότερα… Alexandros Stefanopoulos GREEK AMERICAN NEWS AGENCY

ypografoume_gia_ton_patriarxi.png
Διαβάστε περισσότερα…

Alexandros Stefanopoulos
GREEK AMERICAN NEWS AGENCY

ypografoume_gia_ton_patriarxi.png
Διαβάστε περισσότερα…

Alexandros Stefanopoulos
GREEK AMERICAN NEWS AGENCY

Tα δάκρυα της μικρής Μαρίνας και η τουρκική προπαγάνδα – «απάντηση» στην συνέντευξη του Πατριάρχη

Atina: Sorumlular Patriği dinlemeli

TAKİ BERBERAKİS Atina n MANİSA AA
güncellenme zamanı  21.12.2009

Του Ευστράτιου Χαραλάμπους

Στον απόηχο της χθεσινής γενναίας συνέντευξης του Παναγιώτατου Πατριάρχου στο CBS, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο χθεσινό φύλλο της Milliyet, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του τουρκικού καναλιού ATV, το οποίο αναπαράγει την προπαγάνδα της τουρκικής κυβέρνησης, παίχτηκε ένα κακόγουστο θέατρο με πρωταγωνίστρια ένα μικρό κοριτσάκι, ελληνόπουλο, ονόματι Μαρίνα, σκηνοθέτη την Τουρκάλα υποδιευθύντρια του Ζαππείου Παρθεναγωγείου και θεατές τον Ελληνισμό της Πόλης και το δύστυχο ελληνικό λαό.
Σε μια άδεια θέση του Ζαππείου (΄άραγε πόσες τέτοιες άδειες αίθουσες υπάρχουν και πότε θα κλείσει το Ζάππειο;) η Μαρίνα απήγγειλε, με ένα τεράστιο μικρόφωνο στο χέρι, τον τουρκικό εθνικό ύμνο με θεατρικές κινήσεις και τα δάκρυα να «τρέχουν ποτάμι».
Μετά δε την «παράσταση», δήλωσε μεταξύ άλλων ότι πάντα συγκινείται, όταν απαγγέλει τον εθνικό ύμνο τον οποίο έχει αποστηθίσει εδώ και τρία χρόνια. Στο σημερινό πρωτοσέλιδο (20/12) της Μilliyet υπάρχει σχετικό άρθρο με φωτογραφία του κοριτσιού κάτω από τη φωτογραφία του Παναγιώτατου και επεξηγεί ότι η Μαρίνα κέρδισε το πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό απαγγελίας εθνικού ύμνου και τη φέρνει ως παράδειγμα της ελληνικής κοινότητας, σε αντίθεση με τα λεγόμενα του Πατριάρχη.

Εύλογα προκύπτουν τα παρακάτω ερωτηματικά:
– Ο Έλληνας διευθυντής ή διευθύντρια του Ζαππείου, που αμείβεται πλουσιοπάροχα από το υστέρημα του ελληνικού λαού, συμφώνησε για το ρεπορτάζ;
– Το μικρό ελληνόπουλο απαγγέλλει με το ίδιο πάθος και δάκρυα τον ελληνικό εθνικό ύμνο;
– Με αυτή τη προπαγάνδα που στοχεύει η τουρκική κυβέρνηση;
Με την απλή λογική διαπιστώνεται ότι με το ρεπορτάζ αυτό (το οποίο σίγουρα δε θα γινόταν πρωτοσέλιδο αν δεν είχε προηγηθεί η συνέντευξη του Παναγιώτατου) , η τουρκική κυβέρνηση προσπάθησε, μέσω του καναλιού, να επιτύχει τα παρακάτω:
1. Να απαντήσει στον Παναγιώτατο σχετικά με τη δήλωσή του ότι θα μείνουμε, «ποιοι θα μείνετε;» η νέα γενιά που έρχεται είναι σαν τη Μαρίνα που αισθάνεται και πιστεύει ότι είναι «Τουρκάλα». Εύκολα θα απαντήσει κανείς ότι είναι Τούρκοι υπήκοοι, συμφωνώ, αλλά, άλλο υπηκοότητα και άλλο εθνικότητα.
2. Να επαναλάβει τη πάγια θέση της ότι ο Πατριάρχης είναι επικεφαλής των Ορθοδόξων της Τουρκίας και όχι Οικουμενικός.
3. Να δώσει την εντύπωση, σε αντίθεση με τα λεγόμενα του Πατριάρχη περί σταυρώσεως, ότι η ελληνική μειονότητα στην Τουρκία είναι σε καλή κατάσταση.
Είναι όμως πασιφανες ότι, παράλληλα με τις παραπάνω στοχεύσεις, η τουρκική κυβέρνηση πέτυχε να δείξει περίτρανα ότι ανέκαθεν στη Τουρκία γίνεται προσπάθεια αφομοίωσης των μειονοτήτων, έξω από τις προβλέψεις των Διεθνών Συνθηκών και τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου.

Επιτέλους ο Παναγιώτατος δήλωσε με θάρρος αυτό που έχει καταλάβει από μικρός, ότι οι Έλληνες της Τουρκία ή οι «Ρωμιοί» όπως τους αποκαλούν οι Τούρκοι και όπως θέλουν να λέγονται μερικοί από αυτούς (έχοντας τη ψευδαίσθηση ότι είναι απόγονοι των Ρωμαίων), είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας.
Ο Τούρκος ΥΠΕΞ για να μειώσει δε το κύρος του Παναγιώτατου δήλωσε ότι έκανε «σαρδάμ».
Πέρα από αυτή καθ’ αυτή την είδηση, η ελληνική κυβέρνηση, που προσπαθεί με «νύχια και δόντια» να συμμαζέψει τα οικονομικά της χώρας να εξετάσει το θέμα των εκπαιδευτικών στη Κωνσταντινούπολη και ποιο είναι το έργο τους.

Να καταλάβει ο Παναγιώτατος ότι είναι αδύνατο να λειτουργήσει η Χάλκη, με ισλαμική, έστω και μετριοπαθή, κυβέρνηση διότι είναι παράδοξο το Συνταγματικό Δικαστήριο να περιορίζει την εισαγωγή σπουδαστών στα πανεπιστήμια από τα ισλαμικά λύκεια και παράλληλα να λειτουργήσει, με το παλιό σύστημα, η Χάλκη.
Ας μην εγκλωβίζουμε δε τη στρατηγική μας στο πεδίο των ελληνοτουρκικών σχέσεων, στο θέμα της Χάλκης, διότι έρχονται δύσκολες μέρες και η ελληνικής εξωτερική πολιτική πρέπει να έχει ευελιξία και διορατικότητα στην επίτευξη του μεγίστου δυνατού των στόχων της.
Υ.Γ. Η μικρή Μαρίνα άθελά της και λόγω συγκυρίας έγινε όργανο της τουρκικής προπαγάνδας, πιστεύω, όμως, ότι υπάρχουν ακόμα εκπαιδευτικοί στη Πόλη με γενναιότητα ψυχής που θα της μάθουν έστω και κρυφά να απαγγέλει με το ίδιο πάθος και τον ύμνο των προγόνων της.

(Επισήμανση:
panag.papageorgiou)

Καταχωρήθηκε από:
Σωτήρης Στανωτας
Διευθυντής

Δημοσίευση απο:
newstrap.gr
Διαβάστε το άρθρο από το www.newstrap.gr

Ο ΕΜΠΟΡΟΣ όπλων Κ. Δαφέρμος, που είχε συλληφθεί στην Τουρκία

Ελεύθερος μετά 100 ημέρες

Στην Αυστρία (μόνιμη κατοικία του) πρόκειται να ταξιδέψει τις επόμενες ημέρες ο Ελληνας επιχειρηματίας Κωνσταντίνος Δαφέρμος, που αποφυλακίστηκε το περασμένο Σάββατο από τις φυλακές στην Τουρκία.

Παρέμεινε έγκλειστος για εκατό ημέρες, αφού εις βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από την Ιντερπόλ.

Οπως μας είπαν από την εταιρεία του (προμήθειες οπλικών συστημάτων), επρόκειτο για μια παλιά ιστορία.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γιουγκοσλαβία, ένα πλοίο έσπασε το εμπάργκο που είχε επιβάλει το Συμβούλιο Ασφαλείας. Μετέφερε όπλα για τους μουσουλμάνους μαχητές, αλλά δεν μπόρεσε να εκτελέσει με επιτυχία την αποστολή του.

Οι ναυτικοί που συνελήφθησαν (από Ιταλούς) είπαν πως το «εμπόρευμα» ανήκε στον Κωνσταντίνο Δαφέρμο.

Ο εισαγγελέας στο Τορίνο ζήτησε από τον επιχειρηματία να καταθέσει στο δικαστήριο. Οπως υποστηρίζουν στελέχη της εταιρείας, όμως, η κλήση αυτή έφτασε για ανεξήγητο λόγο στη Ρώμη και όχι στην Αυστρία, όπου ήταν και τόπος της μόνιμης κατοικίας του.

Επειτα από αυτή την εξέλιξη, οι δικαστικές αρχές ζήτησαν τη βίαιη προσαγωγή του μάρτυρα και αυτός ήταν και ο λόγος που ο Κωσταντίνος Δαφέρμος συνελήφθη στην Τουρκία, όπου και εντοπίστηκε από τις αστυνομικές αρχές.

Να σημειωθεί πως ο ίδιος είναι ο κύριος μέτοχος της εταιρείας «Σκόρπιον», που έχει διεκδικήσει αρκετές προμήθειες του υπουργείου Εθνικής Αμυνας. Μία απ’ αυτές είναι του αντιαρματικού συστήματος «Κορνέτ», το οποίο δόθηκε με απ’ ευθείας ανάθεση επί υπουργίας Ακη Τσοχατζόπουλου. Επίσης, είχε συμμετάσχει στο διαγωνισμό για την προμήθεια μέσου μεταφορικού αεροσκάφους με ρωσικό αεροπλάνο. Η Πολεμική Αεροπορία, όμως, δεν το έκρινε ικανό και έμεινε έξω από την τελική λίστα επιλογής.

Τέλος, φέρει τον τίτλο του άρχοντα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αξίωμα που απονέμεται στους μεγάλους ευεργέτες. Μάλιστα, προσέφερε μεγάλα ποσά για την αναστήλωση της εκκλησίας της Αγίας Τριάδος που βρίσκεται στη Χάλκη.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ – 18/12/2001

Ποιος θεός;

παπα-Ηλία δεν σε ξέχασα!

του κυρίου η ευλογία!

γράφει ο:papailiasyfantis

Είχε προπαγανδιστεί η μεγάλη, δήθεν, ευσέβεια του Μπους.

Και παρουσιαζόταν-ούτε λίγο ούτε πολύ-σαν ένας σύγχρονος προφήτης. Που άκουγε το Θεό και εκτελούσε τις εντολές του. Ανάμεσα στις οποίες ήταν και η εντολή ότι έπρεπε να κάμει και τους πολέμους εναντίον του Αφγανιστάν και του Ιράκ!

Και να που τώρα μας παρουσιάστηκε και νέα «προφήτιδα». Η εκκολαπτόμενη αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, η κυρία Σάρα μας. Που και αυτή έχει-ανάμεσα και σε πολλές άλλες βάρβαρες-τις ίδιες σχετικά με το Αφγανιστάν και το Ιράκ, θεϊκές εμπνεύσεις…

Γεγονός που σημαίνει ότι τα πολεμικά κακουργήματα σε βάρος των λαών του Αφγανιστάν και του Ιράκ -και τόσα άλλα σε βάρος τόσων άλλων-γίνονται περισσότερο αποτρόπαια, επειδή παρουσιάζονται ως κακουργήματα εν ονόματι του Θεού. Κι ακόμη ότι ο διαμαρτυρόμενος κ. Μπους και η οπαδός της Πεντηκοστιανής- λεγόμενης-Εκκλησίας κ. Σάρα αυτοαναγορεύονται ως οι κατεξοχήν ιεροεξεταστές του καπιταλιστικού μας μεσαίωνα.

Και κάτω απ’ αυτό το πρίσμα ιδωμένα (τα κακουργήματά τους) είναι ειδεχθέστερα ακόμη και των εγκλημάτων των ιεροεξεταστών της παπικής Εκκλησίας του θρησκευτικού Μεσαίωνα. Γιατί οι ιεροεξεταστές εκείνοι πίστευαν τουλάχιστο -μέσα στη μεσαιωνική τους θρησκοληψία- στη μεταθανάτια σωτηρία των θυμάτων τους. Ενώ ο Μπους και η Σάρα, όπως όλοι αντιλαμβάνονται, θεοποιούν την κακουργία ωμά και απροκάλυπτα εν ονόματι της καπιταλιστικής μονοκρατορίας των Η.Π.Α.

Κι αν υποτεθεί ότι πιστεύουν σε κάποιον θεό, αυτός δεν μπορεί να είναι άλλος απ’ το μαμωνά, που είναι η ενσάρκωση του πατέρα της κακουργίας, διαβόλου. Που σημαίνει ότι η θρησκεία του Μαμωνά-ο καπιταλισμός δηλαδή- δεν είναι παρά το κοινωνικό πρόσωπο του σατανισμού…

Πράγμα που φαίνεται να ισχύει και σχετικά με μερικούς δικούς μας μεγαλόσχημους. Που διαφημίζονται ως ευσεβέστατοι κι από το άλλο μέρος συστηματικά και μεθοδικά υπονομεύουν το Ευαγγέλιο…

Όπως επίσης και με κάποιους δισεκατομμυριούχους δεσποτάδες και μεγαλοτσιφλικάδες ηγούμενους και «διαπρεπείς εκπροσώπους της βαριάς βιομηχανίας των μυστηρίων», παπάδες…

Και θαυμάστε το επίπεδο του λαού, που χειροκροτεί, ψηφίζει, προσκυνάει και λιβανίζει όλους αυτούς…

παπα-Ηλίας Υφαντής