ΑΣΕΠ

  • Αποτελέσματα ΑΣΕΠ για το χώρο της Υγείας
    Εκδόθηκαν από το ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 7Κ/2009 (ΦΕΚ 457/29.12.2009, τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορούν την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1339 θέσεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στα Νοσοκομεία Αρεταίειο και Αιγινήτειο (Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων).

Για μια θέση … στον ήλιο της μιζέριας!

ΑΣΕΠ: Προσωρινά αποτελέσματα για 1.354 θέσεις (ΤΕ) σε φορείς του υπουργείου ΥγείαςΕκδόθηκαν από το ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 7Κ/2009 (ΦΕΚ 457/29.12.2009, τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορούν την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1354 θέσεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στα Νοσοκομεία Αρεταίειο και Αιγινήτειο (Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων).Κέρδος online – 31/5/2010 12:56  πλήρες κείμενο…

Για μια θέση … στον ήλιο της μιζέριας!

ΑΣΕΠ: Προσωρινά αποτελέσματα για 1.354 θέσεις (ΤΕ) σε φορείς του υπουργείου ΥγείαςΕκδόθηκαν από το ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 7Κ/2009 (ΦΕΚ 457/29.12.2009, τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορούν την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1354 θέσεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στα Νοσοκομεία Αρεταίειο και Αιγινήτειο (Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων).Κέρδος online – 31/5/2010 12:56  πλήρες κείμενο…

ΑΣΕΠ: ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το ΑΣΕΠ, προκειμένου να διευκολύνει την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των πολιτών και να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη διαφάνεια και την αξιοκρατία κατά τη διαδικασία προσλήψεων με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ), προχωρά στην αναμόρφωση και στον περαιτέρω εμπλουτισμό του σχετικού πίνακα θέσεων εργασίας της ιστοσελίδας του.
Αναλυτικότερα, ο πίνακας των προσλήψεων εποχικού προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ), που είναι προσβάσιμος μέσω της διαδρομής Θέσεις Εργασίας-Εποχικό (ΣΟΧ), περιλαμβάνει πλέον δίπλα στην ημερομηνία της σχετικής έγκρισης του ΑΣΕΠ τις ημερομηνίες ανάρτησης τόσο της ανακοίνωσης όσο και των πινάκων κατάταξης από τους οικείους φορείς. Επισημαίνεται πως, σύμφωνα με την ΔΙΠΠ/Φ.2.9/26/οικ.5163/9-3-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλ. Διακυβέρνησης, οι φορείς υποχρεούνται να αποστέλλουν στο ΑΣΕΠ αυθημερόν τα ανωτέρω στοιχεία. Με τον τρόπο αυτό οι πολίτες μπορούν πλέον να πληροφορούνται άμεσα και έγκυρα την εξέλιξη της ανακοίνωσης (προκήρυξης) που τους ενδιαφέρει, καθώς και τις σχετικές προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής και ενστάσεων.
Επιπλέον ο νέος πίνακας περιλαμβάνει σε αντίστοιχες στήλες τον αριθμό της κάθε ανακοίνωσης, τη διάρκεια της σύμβασης που εγκρίθηκε από το ΑΣΕΠ, καθώς και σχετικές παρατηρήσεις που θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν τους υποψηφίους (π.χ. αλλαγή του αριθμού των θέσεων που ανακοινώθηκαν τελικά σε σχέση με τις εγκριθείσες κ.ά.).
Εξυπακούεται πως το σύνολο των στοιχείων που ήταν διαθέσιμα μέχρι σήμερα (ονομασία φορέα, αριθμός θέσεων ανά κλάδο/ειδικότητα και κατηγορία προσωπικού, τηλέφωνα πληροφοριών κ.λπ.) εξακολουθεί να περιλαμβάνεται στον ανανεωμένο πίνακα.
Με ανάλογο περιεχόμενο και διαμόρφωση θα εμφανίζεται και ο πίνακας των ανακοινώσεων για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου.

ΑΣΕΠ θέσεις Π.Ε.

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (2)
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (1)
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (1)
ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ (1)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (6)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (3)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (8)
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ (6)
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (1)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1)
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (5)
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (4)

ΑΣΕΠ θέσεις Τ.Ε.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ (2)
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (10)
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (4)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (7)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (6)
ΕΠΙΣΚΕΥΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (5)
ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (5)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (14)
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (1)
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (2)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (2)
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (13)